Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox couldn't update automatically

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Whenever I launch Firefox, I get the error message "Firefox couldn't update automatically. Download the new version - you won't lose saved information or customisations." I download and install the .dmg for the new update, but I still get this error message whenever I launch Firefox. I used to be able to have updates installed automatically without requiring to manually download each Firefox version. Could someone please assist? Details below:

Firefox version: 117.0.1 (64-bit) MacOD: Ventura 13.5.2

Many thanks :-)

Whenever I launch Firefox, I get the error message "Firefox couldn't update automatically. Download the new version - you won't lose saved information or customisations." I download and install the .dmg for the new update, but I still get this error message whenever I launch Firefox. I used to be able to have updates installed automatically without requiring to manually download each Firefox version. Could someone please assist? Details below: Firefox version: 117.0.1 (64-bit) MacOD: Ventura 13.5.2 Many thanks :-)
Đính kèm ảnh chụp màn hình