Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clearing history and accesses after FF update

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi all,

I noticed a kinda strange behaviour on one of my devices with FF install. On a sigle host (Windows 10, FF v. 118.01 but the issue was present also on previous versions) after every automatic FF update history, cache, cookies and accesses are cleared, which force me to login in again everywhere; also some extensions are affected (Bitwarden). This behaviour is manifesting only on a single device of mine, on every other after FF update accesses etc. are kept. I tried to look around in settings but I didn't find anything related. Have somebody experienced the same problem? Is there any settings (maybe properties under about:config) that can change this behaviour?

Thanks

Hi all, I noticed a kinda strange behaviour on one of my devices with FF install. On a sigle host (Windows 10, FF v. 118.01 but the issue was present also on previous versions) after every automatic FF update history, cache, cookies and accesses are cleared, which force me to login in again everywhere; also some extensions are affected (Bitwarden). This behaviour is manifesting only on a single device of mine, on every other after FF update accesses etc. are kept. I tried to look around in settings but I didn't find anything related. Have somebody experienced the same problem? Is there any settings (maybe properties under about:config) that can change this behaviour? Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.