Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox slows to a crawl at times

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

Firefox worked fine until the latest update 115.3esr, at time it slows to a crawl... I am now sick and tired of Mozilla and Firefox, they are about to get the boot - my style, I've used them since about version 2.

Looking in the task manager Mozilla makes it look a disgrace, at time it's hard to get a fix on some entry's because they bounce up and down.

Firefox.exe 45,24K Firefox.exe 3,16K Firefox.exe 27,484K Firefox.exe 7,392K Firefox.exe 7,344K Firefox.exe 15,735K Firefox.exe 7,320K Firefox.exe 169,932K, I round it off to about 250MB

Does these look about right? Why can't they just have one .exe? (Win 7 Pro x64)

Thanks Dave

Firefox worked fine until the latest update 115.3esr, at time it slows to a crawl... I am now sick and tired of Mozilla and Firefox, they are about to get the boot - my style, I've used them since about version 2. Looking in the task manager Mozilla makes it look a disgrace, at time it's hard to get a fix on some entry's because they bounce up and down. Firefox.exe 45,24K Firefox.exe 3,16K Firefox.exe 27,484K Firefox.exe 7,392K Firefox.exe 7,344K Firefox.exe 15,735K Firefox.exe 7,320K Firefox.exe 169,932K, I round it off to about 250MB Does these look about right? Why can't they just have one .exe? (Win 7 Pro x64) Thanks Dave

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.