Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Reopen browser tabs

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I reopen all browser tabs and windows? I closes ff and when another program reopened ff, I cannot reopen previous session.

How do I reopen all browser tabs and windows? I closes ff and when another program reopened ff, I cannot reopen previous session.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The external program may have loaded a different installation or profile. Visit about:profiles in the address bar to see available profiles.

Hữu ích?

more options

Yes I know that the external program launched firefox. The problem is that on the launch, firefox now doesnt provide me the option to restore previous session. So all the tabs in the multiple windows, isnt restorable. Some of the tabs and windows I had been keeping open for a year and would reference as needed. How can I restore previous session to retrieve a year of research with out having to search and individually open windows via history.

Hữu ích?

more options

Note that on Mac closing Firefox can be more complicated because you can close all open windows, but keep Firefox running with the menu bar visible or minimized in the Doc.

Make sure to use "Quit Firefox" with all windows still open, especially if you want to use "Restore Previous Session". Otherwise check "History -> Restore Previous Session" and "History -> Recently Closed Tabs/Windows".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.