Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Retrieving previous session from dead MacBook Pro

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

MacBook Pro (2015) just died. So many crucial tabs that I always save by restoring previous session. Any way to retrieve this??? Does it live somewhere online or in the bowels of the hard drive available for extraction???

MacBook Pro (2015) just died. So many crucial tabs that I always save by restoring previous session. Any way to retrieve this??? Does it live somewhere online or in the bowels of the hard drive available for extraction???

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

(Old drive) Just find your profile path, then go to the folder named sessionstore-backups. In there look for files like previous and recovery with a big size and recent date. Then move it to the new computer. Move the file to your profile folder and name it sessionstore.jsonlz4. see screenshot

Hữu ích?

more options

If you use the Time Machine or other backup then try to restore file(s) from this backup.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.