Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I click on private browsing the toolbar has a black background. How can I change the background to white such as when I click on new window ?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

How to change toolbar to white back ground in private browsing like new window white toolbar background?

How to change toolbar to white back ground in private browsing like new window white toolbar background?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can set this pref to false on the about:config page.

  • about:config => browser.theme.dark-private-windows = false

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

Hữu ích?

more options

This only happens with the default "System theme", changing to the "Light" theme will avoid it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.