Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

keyboard shortcut to display a PDF file in two-page view in Firefox.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Dear Mozilla Firefox Support Team,

I am writing to inquire about the keyboard shortcut to display a PDF file in two-page view in Firefox. I have searched through the Firefox keyboard shortcuts documentation, but I have not been able to find this information.

I frequently view PDF files in Firefox, and I would find it very convenient to be able to switch to two-page view with a keyboard shortcut. This would save me time and effort from having to click on the two-page view button in the PDF viewer toolbar.

I would be grateful if you could provide me with the keyboard shortcut for two-page view in Firefox. If there is no such shortcut, I would also be interested to know if there is any way to create a custom keyboard shortcut for this task.


Details of Browser I'm Using Mozilla Firefox 115.0 windows

Dear Mozilla Firefox Support Team, I am writing to inquire about the keyboard shortcut to display a PDF file in two-page view in Firefox. I have searched through the Firefox keyboard shortcuts documentation, but I have not been able to find this information. I frequently view PDF files in Firefox, and I would find it very convenient to be able to switch to two-page view with a keyboard shortcut. This would save me time and effort from having to click on the two-page view button in the PDF viewer toolbar. I would be grateful if you could provide me with the keyboard shortcut for two-page view in Firefox. If there is no such shortcut, I would also be interested to know if there is any way to create a custom keyboard shortcut for this task. Details of Browser I'm Using Mozilla Firefox 115.0 windows
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can make the spread view default by going to about:config in the address bar and changing pdfjs.spreadModeOnLoad to 1.