Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google docs tab jumps to different line on Firefox

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
more options

Firefox desktop, when I tab it jumps to a different line in the document and it's very frustrating. Nothing touchpad related, and doesn't occur on Chrome. What can i do?

Firefox desktop, when I tab it jumps to a different line in the document and it's very frustrating. Nothing touchpad related, and doesn't occur on Chrome. What can i do?