Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Padlock icon with red slash

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am locked out (padlock icon with red slash) of all the websites (except gmail) that I use all the time. I did a “refresh Firefox” but that did not help. What could have caused this all of a sudden? HELP!

I am locked out (padlock icon with red slash) of all the websites (except gmail) that I use all the time. I did a “refresh Firefox” but that did not help. What could have caused this all of a sudden? HELP!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

Is there any error message in the main Firefox browser area (where you would normally expect to see a webpage)?

Hữu ích?

more options

No, there is no error message.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.