Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Set sRGB gamma to 2.2?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi alexitq

more options

Is it to possible to set Firefox to use a 2.2 gamma instead of the sRGB piecewise function, when enabling color management?

In case this is not possible, could the devs please consider adding this option? SRGB piecewise function is not appropriate for LCD displays with contrast ratios below 2000:1.

Is it to possible to set Firefox to use a 2.2 gamma instead of the sRGB piecewise function, when enabling color management? In case this is not possible, could the devs please consider adding this option? SRGB piecewise function is not appropriate for LCD displays with contrast ratios below 2000:1.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Dropa said

Have you also tried to use the Windows 11 color management tools as well?

Um, what?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.