Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

save firefox browser history forever

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

hello, many years ago, I used to be able to keep my browser history for years. now it only saves about 1 year and 6 months. since it is my memory, I found it very helpful. I can't find any information on how to customize that feature so it is never deleted. I'm using firefox 115.2.1esr on windows 7. thanks a lot for your help.

hello, many years ago, I used to be able to keep my browser history for years. now it only saves about 1 year and 6 months. since it is my memory, I found it very helpful. I can't find any information on how to customize that feature so it is never deleted. I'm using firefox 115.2.1esr on windows 7. thanks a lot for your help.