Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After updating MacOS to v. 13.6 using a PIA VPN Firefox will not connect to the internet

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Using Firefox 17.0.1 on MacOS Ventura 13.6 on my 2017 iMac I am unable to connect to the internet while using Private Internet Access (PIA) VPN. All was working normally until I installed MacOS Ventura 13.6 yesterday. The VPN works normally when using Chrome or Safari. I have tried changing my network proxy setting without any luck. The default setting is "Use System Settings", using No Proxy or Auto Detect Proxy doesn't help. I don't see a switch for Enable DNS over HTTPS. All works fine when the VPN is disabled. I tried deleting the VPN a couple of times then reinstalling but that didn't help.

What am I missing here? I have used this VPN for years without any issues & it worked on Firefox until I installed MacOS 13.6...... using 13.5 I had no problems. Any suggestions or thoughts would be appreciated.

Thanks...... Brad

Using Firefox 17.0.1 on MacOS Ventura 13.6 on my 2017 iMac I am unable to connect to the internet while using Private Internet Access (PIA) VPN. All was working normally until I installed MacOS Ventura 13.6 yesterday. The VPN works normally when using Chrome or Safari. I have tried changing my network proxy setting without any luck. The default setting is "Use System Settings", using No Proxy or Auto Detect Proxy doesn't help. I don't see a switch for Enable DNS over HTTPS. All works fine when the VPN is disabled. I tried deleting the VPN a couple of times then reinstalling but that didn't help. What am I missing here? I have used this VPN for years without any issues & it worked on Firefox until I installed MacOS 13.6...... using 13.5 I had no problems. Any suggestions or thoughts would be appreciated. Thanks...... Brad

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.