Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can no longer play media with Firefox 117

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I have the same issue as stated in https://support.mozilla.org/en-US/questions/1390122?page=3

How does it come that it is still present in 117? Why is there no official guide or warning about this issue? I am forced to use Portable 101 where there are no such bugs. The solution in the thread is unclear and points to Microsoft, which is ridiculous. The question is how to solve that Mozilla's bug?

I have the same issue as stated in https://support.mozilla.org/en-US/questions/1390122?page=3 How does it come that it is still present in 117? Why is there no official guide or warning about this issue? I am forced to use Portable 101 where there are no such bugs. The solution in the thread is unclear and points to Microsoft, which is ridiculous. The question is how to solve that Mozilla's bug?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.