Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Half View Firefox screen after using touch keyboard on Surface Pro 7 Windows 11

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

hello. I have a reproducable issue with Firefox. If I use the touch keyboard on Firefox and then exit Firefox without without closing the touch keyboard, when I next start Firefox it only opens with a half view. if I close the touch keyboard first and then exit Firefox it opens as normal in a full screen view. it has nothing to do with either an extension or a theme. is there any way of ensuring that FF opens in full screen view if I forget to close the touch keyboard before exiting the browser? thanks in advance. PS: device is a Surface Pro 7 running Windows 11.

hello. I have a reproducable issue with Firefox. If I use the touch keyboard on Firefox and then exit Firefox without without closing the touch keyboard, when I next start Firefox it only opens with a half view. if I close the touch keyboard first and then exit Firefox it opens as normal in a full screen view. it has nothing to do with either an extension or a theme. is there any way of ensuring that FF opens in full screen view if I forget to close the touch keyboard before exiting the browser? thanks in advance. PS: device is a Surface Pro 7 running Windows 11.