Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Secure Connection Failed" message on one Firefox browser, but not another

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi! I have two Firefox accounts, one for work and one for personal use. I often have them running on the same computer at once (this does cause them to crash occasionally, but not often enough to be a problem). However, today I tried to log into a website where I regularly do freelance work and received this error code: "Error code: SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT"

I would assume something was wrong with the website itself, however when I went to that same site on my other account, it loaded just fine. I've restarted my computer, restarted firefox, deleted cookies and caches and browser history, but still get the same message on my work account. Any idea how to fix this?

Thanks!

Hi! I have two Firefox accounts, one for work and one for personal use. I often have them running on the same computer at once (this does cause them to crash occasionally, but not often enough to be a problem). However, today I tried to log into a website where I regularly do freelance work and received this error code: "Error code: SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT" I would assume something was wrong with the website itself, however when I went to that same site on my other account, it loaded just fine. I've restarted my computer, restarted firefox, deleted cookies and caches and browser history, but still get the same message on my work account. Any idea how to fix this? Thanks!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.