Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I "un-cancel" a user having pressed "cancel" when selecting a client certificate?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

We have a number of websites that are accessible with a client certificate.

We have a user where with one of the websites, Firefox point blank refuses to ask for or supply the end user's client certificate. With no client certificate, they are not allowed access.

Other websites requiring the same client certificate from this user work fine.

We suspect the end user pressed cancel on the "select your client certificate" popup, but we can't be sure.

How is it possible to completely reset the remembered state of a website, so that Firefox forgets any past interactions, and will ask to choose the client certificate again from scratch?

We have a number of websites that are accessible with a client certificate. We have a user where with one of the websites, Firefox point blank refuses to ask for or supply the end user's client certificate. With no client certificate, they are not allowed access. Other websites requiring the same client certificate from this user work fine. We suspect the end user pressed cancel on the "select your client certificate" popup, but we can't be sure. How is it possible to completely reset the remembered state of a website, so that Firefox forgets any past interactions, and will ask to choose the client certificate again from scratch?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to rename the cert9.db file (cert9OLD.db) and remove cert_override.txt and a possible previously used cert8.db file in the Firefox profile folder with Firefox closed to remove intermediate certificates and exceptions that Firefox has cached.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.