Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

We have challenges in company portal main page when we are opening from Firefox , it is working fine in other browsers

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi All,

We can't see video's and posters in our website when we are opening from Firefox, We are getting below error message (Attachment ) and it is only happening from new version(115 ,116 and 117) of Firefox and old version(111.0.1 (64-bit)) it was working as expected.

Can someone help on it please , We have to update our browser to 117

Hi All, We can't see video's and posters in our website when we are opening from Firefox, We are getting below error message (Attachment ) and it is only happening from new version(115 ,116 and 117) of Firefox and old version(111.0.1 (64-bit)) it was working as expected. Can someone help on it please , We have to update our browser to 117
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please read X-Frame-Options.

Hữu ích?

more options

Note that CSP rules also can prohibit embedding.

You can right-click the frame area with the error message and see if you can use "This Frame: Show Only This Frame" or "This Frame: Open Frame in New Tab" to view this page working.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.