Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to make all firefox windows open on one monitor when I launch firefox

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I use two monitors, and I have multiple firefox windows open at once. When I turn on my pc and open firefox, the windows almost randomly position themselves on both monitors, sometimes they are not maximised either. How can I change this behavior so that all my firefox windows open, maximised, on one monitor rather than both?

I use two monitors, and I have multiple firefox windows open at once. When I turn on my pc and open firefox, the windows almost randomly position themselves on both monitors, sometimes they are not maximised either. How can I change this behavior so that all my firefox windows open, maximised, on one monitor rather than both?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.