Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Notifications has no Settings button

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm getting daily warning notifications from Mcafee about some virus. Don't even have Mcafee. When I go to Settings -> Privacy & Security -> Notifications, there is no Settings button to modify push notifications.

I'm getting daily warning notifications from Mcafee about some virus. Don't even have Mcafee. When I go to Settings -> Privacy & Security -> Notifications, there is no Settings button to modify push notifications.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Is the "Settings" button visible in Troubleshoot Mode?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Is the "Settings" button visible in Troubleshoot Mode?

more options

Yes, thx! Do you know why this button is not visible normally?

more options

Are you using code in userContent.css/userChrome.css to style built-in about pages ?

You can set this pref to false on the about:config page to disable userContent.css and userChrome.css.

More info about userChrome.css/userContent.css in case you are not familiar: *https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html