Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

html5 videos not loading with infiniteajaxscroll

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 54 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi madromas

more options

I am using https://infiniteajaxscroll.com on my website https://madway.net . When I scroll down and new set of topics loads, if it contains html5 video it will not load, stay loading. Works fine on Edge browser and Android browser.

Using latest Firefox.

I am using https://infiniteajaxscroll.com on my website https://madway.net . When I scroll down and new set of topics loads, if it contains html5 video it will not load, stay loading. Works fine on Edge browser and Android browser. Using latest Firefox.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi madromas vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thank you TEAMS of people for "awesome help"

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.