Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

'Unable to connect' to many sites sincelatest update

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Firefox automatically updated on 18/09/2023. I now get the 'unable to connect' message for many bookmarked tabs (e.g. hotmail sign in). I have not changed any firefox settings and I can connect to the sites in Chrome. I'm running mac 10.15.7 Is this a bug or do I need to change a setting? Thanks in advance for help... Tim

Firefox automatically updated on 18/09/2023. I now get the 'unable to connect' message for many bookmarked tabs (e.g. hotmail sign in). I have not changed any firefox settings and I can connect to the sites in Chrome. I'm running mac 10.15.7 Is this a bug or do I need to change a setting? Thanks in advance for help... Tim