Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bottom scrollbar

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ryanksa444

more options

I want to make the bottom scroll bar specially to be appeared only on hover and not when scrolling or even make it 100% transparent? I really dont want the bottom scrollbar to interface

I want to make the bottom scroll bar specially to be appeared only on hover and not when scrolling or even make it 100% transparent? I really dont want the bottom scrollbar to interface

Được chỉnh sửa bởi ryanksa444 vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can get thinner Windows 11-style overlay scrollbars by going to about:config in the address bar and changing widget.non-native-theme.scrollbar.style to 5 and creating ui.useOverlayScrollbars (Number) with value 1.

Hữu ích?

more options

thats great for the bottom scrollbar, but what about the right side one now it became too thin not reliable

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.