Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Menu bar overlaps with address bar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lkutscher

more options

Hi, using FF 117. When I enable title bar and menu then the menu is hidden by the address bar (see screenshot). Any Ideas on how to repair this? Thanks.

Hi, using FF 117. When I enable title bar and menu then the menu is hidden by the address bar (see screenshot). Any Ideas on how to repair this? Thanks.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Do you have an userChrome.css file? If so, it may need updating.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Do you have an userChrome.css file? If so, it may need updating.

more options

Had an old #nav-bar entry. Thanks!