Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Barclaycard on-line banking

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi harpthorn

more options

Firefox 117.0.1 Windows 10.0.19045 Build 19045 Unable to download statements on Barclaycard site. Just spent ages with Barclaycard chat who continued to say Firefox does not support pdf even though I said I was downloading on many other sites no problems. On Barclaycard site I did a transaction search and downloaded the result as a pdf OK. pdf downloads open directly in Adobe reader. Trying to download a statement does nothing, no error, just nothing. Microsoft Edge works ok. Been using Firefox for years on this site no problem. A latest Firefox update problem?

Firefox 117.0.1 Windows 10.0.19045 Build 19045 Unable to download statements on Barclaycard site. Just spent ages with Barclaycard chat who continued to say Firefox does not support pdf even though I said I was downloading on many other sites no problems. On Barclaycard site I did a transaction search and downloaded the result as a pdf OK. pdf downloads open directly in Adobe reader. Trying to download a statement does nothing, no error, just nothing. Microsoft Edge works ok. Been using Firefox for years on this site no problem. A latest Firefox update problem?

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Still nothing

Hữu ích?

more options

I think I clicked the wrong button, it did not solve the problem

Hữu ích?

more options

What is your setting for Portable Document Format (PDF) in the download actions as this is usually set to open in Firefox what allows to use the download/save button in the PDF Viewer ?

Hữu ích?

more options

pdf was set to Save File (been using this for years without any problem). Changed it to Open in Firefox, could then download statements ok. Changed back to Save File and statements downloaded ok without opening in Firefox. Looks like toggling the setting has solved the problem.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.