Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

clipboard api doesn't work in Firefox v117 for Windows 10

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wayne

more options

I'm not really sure how to categorize this question, so I labeled it Other.

I use Firefox v118.0b9 with Windows 11 and the clipboard api works as expected. However, I have a friend in Denmark that uses Firefox v117.0.1 with Windows 10. He tells me that the copy to clipboard function that works for me doesn't work for him.

Anyone using the same version as he is can check it out here:

https://wayneca.neocities.org/Sokoban/DATA/Original/O01.html

There are 5 buttons with copy icons. Each copies a specific puzzle solution or the puzzle itself. Is there a reason it does not work with that version of Firefox but does work with the version I use?

I'm not really sure how to categorize this question, so I labeled it Other. I use Firefox v118.0b9 with Windows 11 and the clipboard api works as expected. However, I have a friend in Denmark that uses Firefox v117.0.1 with Windows 10. He tells me that the copy to clipboard function that works for me doesn't work for him. Anyone using the same version as he is can check it out here: https://wayneca.neocities.org/Sokoban/DATA/Original/O01.html There are 5 buttons with copy icons. Each copies a specific puzzle solution or the puzzle itself. Is there a reason it does not work with that version of Firefox but does work with the version I use?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Works for me in 117.0.1.

Are they using any content blocking extensions ?

They can possibly check the Web Console.

Hữu ích?

more options

It works for me also. An extension could be interfering or an about:config setting.

Hữu ích?

more options

I have forwarded this information to my friend. I'll post here whether or not he was successful in getting it to work. Thank you both for responding, cor-el and zeroknight.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.