Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox webpages freeze for 5-10 seconds sometimes when going back a page or clicking a link

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jules50_5

more options

For a few weeks now, Firefox has been often freezing a webpage for 5-10 seconds during browsing. It mostly happens when going back to the previous page, but also when clicking a link or doing a google search. For those 10 seconds, you can't do anything on the page; no clicking other links or selecting text.

I've already tried: - troubleshoot mode; it still happens when all extensions are turned off - turning on/off hardware acceleration - creating new places databes - updating to the newest version

What can i do to fix this?

For a few weeks now, Firefox has been often freezing a webpage for 5-10 seconds during browsing. It mostly happens when going back to the previous page, but also when clicking a link or doing a google search. For those 10 seconds, you can't do anything on the page; no clicking other links or selecting text. I've already tried: - troubleshoot mode; it still happens when all extensions are turned off - turning on/off hardware acceleration - creating new places databes - updating to the newest version What can i do to fix this?

Giải pháp được chọn

Kaspersky can cause performance issues if you have "Inject script into web traffic to interact with web pages" enabled and don't have the companion browser extension installed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Kaspersky can cause performance issues if you have "Inject script into web traffic to interact with web pages" enabled and don't have the companion browser extension installed.

Hữu ích?

more options

Wow thanks, turned it off and it's immediately better! Does this compromise security in anyway?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.