Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox enable HTML5 Storage (Local and Session) private window - I need this for AZURE Portal

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi f1baron

more options

version 117.0 about to update. I am a SQL Server specialist, and know virtually nothing about web servers, browsers etc. I need to access the AZURE Portal in a private window to give access to a legacy login. I am now getting the firefox enable HTML5 Storage (Local and Session) in a private window before I can continue. I can get in fine in chrome without doing anything at all. What do I need to do in words of one syllable, such as go to the 3 bars, find this option, change this to that etc. Apologies, but any developer technical words about the web, or browsers will make my eyes to glaze over! It was all working up to about 1 week ago - new version with new options? Thanks, Clive

version 117.0 about to update. I am a SQL Server specialist, and know virtually nothing about web servers, browsers etc. I need to access the AZURE Portal in a private window to give access to a legacy login. I am now getting the firefox enable HTML5 Storage (Local and Session) in a private window before I can continue. I can get in fine in chrome without doing anything at all. What do I need to do in words of one syllable, such as go to the 3 bars, find this option, change this to that etc. Apologies, but any developer technical words about the web, or browsers will make my eyes to glaze over! It was all working up to about 1 week ago - new version with new options? Thanks, Clive

Giải pháp được chọn

Ok, I installed the new version 117.1, and all appears good???

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Ok, I installed the new version 117.1, and all appears good???

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.