Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

email links appear as blank page

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I am having a problem since my last update, When I click on a link in an email the wepgage opens to a blank page. any help would be great in resolving this

I am having a problem since my last update, When I click on a link in an email the wepgage opens to a blank page. any help would be great in resolving this

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This should be fixed in the latest Beta and Nightly (Bug 1850828).