Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A new REDUNDANT menubar has been added and I want to turn it OFF

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

On the left it says "Getting Started" on the right is says "Other bookmarks." THIS IS A REDUNDANT WASTE OF MY VERTICAL PIXELS. How do I turn this $#!+ off?

On the left it says "Getting Started" on the right is says "Other bookmarks." THIS IS A REDUNDANT WASTE OF MY VERTICAL PIXELS. How do I turn this $#!+ off?

Giải pháp được chọn

Nevermind. I figured out everything except how it got turned on.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Nevermind. I figured out everything except how it got turned on.

Hữu ích?

more options

See this article: Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window ... under the Show or hide the Bookmarks toolbar section.

Hữu ích?

more options

Foid said

Nevermind. I figured out everything except how it got turned on.

I'll mark your question "solved".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.