Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox interfering with computer accessibility feature: mouse keys

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi David Romano

more options

I often need to be able to use the arrow keys to navigate my screen, especially in order to find and click on browser links. However, in the latest version of Firefox on a new macOS Ventura machine, the arrow keys are interpreted by Firefox even though they shouldn't be; at the least corresponding box in "Settings" is unchecked.

How can toggle this behavior off?

Thank you, David Romano

I often need to be able to use the arrow keys to navigate my screen, especially in order to find and click on browser links. However, in the latest version of Firefox on a new macOS Ventura machine, the arrow keys are interpreted by Firefox even though they shouldn't be; at the least corresponding box in "Settings" is unchecked. How can toggle this behavior off? Thank you, David Romano

Giải pháp được chọn

"Always use the cursor keys to navigate within pages" is disabled in settings and you didn't accidentally enable it by pressing the F7 key?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

"Always use the cursor keys to navigate within pages" is disabled in settings and you didn't accidentally enable it by pressing the F7 key?

Hữu ích?

more options

Thanks for suggesting I check whether caret browsing was on — I didn't know about that feature. But to answer your question, no: neither feature is (was) enabled.

Hữu ích?

more options

I just discovered mouse keys *are* working — I'm on a new keyboard I'm not familiar with, and was simply not activating mouse keys when I thought I was. Sorry for the inadvertent misdirection!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.