Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error enabling touchId 2fa on website

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

There is a feature my company has for biometric login that works on both chrome and safari (Mac m1 pro 14inch with Ventura 13.1). It says firefox doesn't support Fidoc2, but I believe it does. How would I debug this/get it to work.

Also how do I get biometrics to work for like passwords!

Hi, There is a feature my company has for biometric login that works on both chrome and safari (Mac m1 pro 14inch with Ventura 13.1). It says firefox doesn't support Fidoc2, but I believe it does. How would I debug this/get it to work. Also how do I get biometrics to work for like passwords!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is part of supporting CTAP2 and some other bugs that are relevant.

  • 1536482 - Web Authentication - Support macOS Touch ID
  • 1821785 - Add a prompt select between platform and cross-platform authenticator

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)