Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Remote Images from ZoneMinder not displaying after version 117

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nicolas24

more options

Hello, Since i updated to firefox 117 im having this isue.

I have an HTML in a local ngix server, that pulls camera feed from 2 diferent ZoneMinder servers. Super simple HTML that works OK in ver 116 (i also downgraded to test)

I couldnt find a value in about:config that re enables this.

It seems firefox is not displaying images that are located in a diferent IP Address than the main html. It displays the images correctly if the html is in the same server than the camera feed, but since i have 2 diferent image sources, i cant make it work that way.

Firefox Nightly is not displaying the images also.

any ideas? something to try?

Thanks in advance, Nicolas

Hello, Since i updated to firefox 117 im having this isue. I have an HTML in a local ngix server, that pulls <img> camera feed from 2 diferent ZoneMinder servers. Super simple HTML that works OK in ver 116 (i also downgraded to test) I couldnt find a value in about:config that re enables this. It seems firefox is not displaying images that are located in a diferent IP Address than the main html. It displays the images correctly if the html is in the same server than the camera feed, but since i have 2 diferent image sources, i cant make it work that way. Firefox Nightly is not displaying the images also. any ideas? something to try? Thanks in advance, Nicolas

Giải pháp được chọn

Go to about:studies and remove any active studies. Then go to about:config and try changing browser.opaqueResponseBlocking to false then restart the browser.

If that fixes it, you should report the issue on Bugzilla so developers know about it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Go to about:studies and remove any active studies. Then go to about:config and try changing browser.opaqueResponseBlocking to false then restart the browser.

If that fixes it, you should report the issue on Bugzilla so developers know about it.

Hữu ích?

more options

YEESSSS, thank you very much!

browser.opaqueResponseBlocking to false made it work again!

I will report it to the developers!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.