Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Runaway process "plugin-container.app" is usurping system resources

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nbcarroll

more options

My M-1 MacBook Pro has been running warm since I installed Firefox 116.0.3 (64-bit).

EtreCheck Pro reports that "plug-in container.app" is a runaway process.

When I show package contents for Firefox, I can see "plug-in container.app" in the MacOS folder.

Will there be an update soon to correct this problem? Firefox is my primary browser. I work in the SaaS industry and have to run a browser 24/7.

My M-1 MacBook Pro has been running warm since I installed Firefox 116.0.3 (64-bit). EtreCheck Pro reports that "plug-in container.app" is a runaway process. When I show package contents for Firefox, I can see "plug-in container.app" in the MacOS folder. Will there be an update soon to correct this problem? Firefox is my primary browser. I work in the SaaS industry and have to run a browser 24/7.

Giải pháp được chọn

One further note: I downgraded to 116.0.2, and the computer immediately cooled off. Additionally, a recheck with EtreCheck Pro no longer listed any runaway processes.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

One further note: I downgraded to 116.0.2, and the computer immediately cooled off. Additionally, a recheck with EtreCheck Pro no longer listed any runaway processes.