Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox sent an upgrade and asked if I wanted to make my default browser Firefox

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Firefox was, in my mind, my default browser. Probably when I installed Edge it fiddled with my settings. So when Firefox requested me to make Firefox my default browser. It asked if I wanted to import some logns/passwords and I clicked yes as I had placed a few passwords in Edge. Oh boy it overwrote my entire login/password database and all that remains is couple of passwords from Edge. Ugh....

Firefox was, in my mind, my default browser. Probably when I installed Edge it fiddled with my settings. So when Firefox requested me to make Firefox my default browser. It asked if I wanted to import some logns/passwords and I clicked yes as I had placed a few passwords in Edge. Oh boy it overwrote my entire login/password database and all that remains is couple of passwords from Edge. Ugh....