Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Closed tabs history

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

how to delete recently closed tabs history?

how to delete recently closed tabs history?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The Firefox View page (about:firefoxview) lets you "dismiss" recently closed tabs. The visits will still exist in history. If you want to remove the site completely, you can open History (Ctrl+H), search for the site and then right-click > "Forget About This Site".