Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not able to see old device from sync data

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hi Team,

I am not able to see from profile with old device and that data and that is very critical for me.. is there any way I can get from Firefox if I provide details...

Thanks Team..

Hi Team, I am not able to see from profile with old device and that data and that is very critical for me.. is there any way I can get from Firefox if I provide details... Thanks Team..

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

There's nothing Firefox forum user can help here since that is outside the bounds of this forum to help with. Have you tried to access that old device physically or not?

Hữu ích?

more options

Old system was crashed and not able to login.. Even recently also I logged sync was completed.. I dont know even system also not showing from connected devices...

Hữu ích?

more options

Unless you have sync or something like that setup in Firefox before hand afterwards it's not going to do much for crashed system.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.