Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dan

more options

Hi, why after update to v116 I no longer can use security exceptions? Now I and my colleagues no longer can access dev server because certificate valid only for production servers... So now I can't use firefox for development. I think this update is so stupid...

Hi, why after update to v116 I no longer can use security exceptions? Now I and my colleagues no longer can access dev server because certificate valid only for production servers... So now I can't use firefox for development. I think this update is so stupid...

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Still works totally flawless for me...... example website: https://www.webcitation.org/ . click on "advanced", then wait a few seconds and click "accept risk and continue". Super easy... Maybe you just were impatient or does it depend on the URL?

Được chỉnh sửa bởi Dan vào