Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Global Privacy

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jhuller

more options

I went to about:config and set my privacy.globalprivacycontrol values to all True. Yet, when I go https://globalprivacycontrol.org/, the website states that the GPC signal is not detected. Is any other action required? I am using Firefox v16.0.2 on a Mac computer running Ventura 13.5.

I went to about:config and set my privacy.globalprivacycontrol values to all True. Yet, when I go https://globalprivacycontrol.org/, the website states that the GPC signal is not detected. Is any other action required? I am using Firefox v16.0.2 on a Mac computer running Ventura 13.5.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Maybe your extensions are interfering, does it still happen in Troubleshoot Mode?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

No problems here, with the two prefs set I see Sec-GPC:1 in the HTTP request headers.

  • privacy.globalprivacycontrol.enabled = true
  • privacy.globalprivacycontrol.functionality.enabled = true

more options

Giải pháp được chọn

Maybe your extensions are interfering, does it still happen in Troubleshoot Mode?

more options

Yes, the Disconnect extension was interfering.