Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

problems after latest update

  • 12 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

A number of problems appeared after the latest update. The safe mode fixes the problems but after I go back and turn off all my extensions the problems persist.

A number of problems appeared after the latest update. The safe mode fixes the problems but after I go back and turn off all my extensions the problems persist.

Được chỉnh sửa bởi jrmnr vào

Tất cả các câu trả lời (12)

more options

Hi

Do you have Adblocker Ultimate installed as an add-on in Firefox?

Hữu ích?

more options

I do, but the problems persist after I disabled it

Hữu ích?

more options

Hi

We are currently looking into this issue with respect to Adblocker Ultimate. Until it is resolved, I suggest that you temporarily use a different content blocker and we will come back to you with news when we have it.

Hữu ích?

more options

Disabling Adblocker Ultimate is not enough? Do I have to completely remove it?

Hữu ích?

more options

If you remove it, is the problem resolved?

Hữu ích?

more options

Yes. How do I get rid of annoying ads? Adblock Plus does do the work.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Thanks Paul, so the next update will deal with Adblocker Ultimate?

Hữu ích?

more options

We are still looking into the problem, so I do not know what the solution will be at this time.

Hữu ích?

more options

Hi

I understand that we may have a fix for this problem.

  1. Open AdBlocker Ultimate from the toolbar icon and select Settings.
  2. Next, select the Filters tab in the page that opens and turn off the Security option.
  3. Close the page and then repeat the process, but turning the Security option on.

Does this help fix the issue?

Hữu ích?

more options

It seems to have worked :)

Hữu ích?

more options

Dropa said

I use Adblocker Ultimate and have no issue on Youtube or any site that has ads or popups.

Adblocker Ultimate is preventing web pages from displaying correctly. Bug 1847380 Adblocker Ultimate preventing pages from displaying correctly

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.