Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"copy and paste" tools

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

How do I add "copy and paste" tools to my tool bar?

How do I add "copy and paste" tools to my tool bar?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Right-click on a toolbar or the 3 bar menu then Customise Toolbar. You will see an icon for those tools; drag it to where you want it on the toolbar. In my browser, it is labelled "Edit Controls".

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars

more options

Check with the site that your trying to install the "Copy and paste" tools from on how to install their software.