Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The time is wrong any app or site I use on Firefox.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pete.theodore1

more options

I have tried syncing to the time server and manually updating the time with no success. It is only happening on this computer. My other laptop and my Android are fine, so it has something to do with something on this PC. I've tried to disable vpns but that hasn't helped. Any insight is greatly appreciated since the timestamp is crucial for much of what I do!

I have tried syncing to the time server and manually updating the time with no success. It is only happening on this computer. My other laptop and my Android are fine, so it has something to do with something on this PC. I've tried to disable vpns but that hasn't helped. Any insight is greatly appreciated since the timestamp is crucial for much of what I do!

Giải pháp được chọn

privacy.resistFingerprinting - Changed to false and everything is fine now!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

privacy.resistFingerprinting - Changed to false and everything is fine now!