Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

failure to load pages in a timely manner

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

It seems Firefox is getting worse and worse. I am now back to pages loading very slowly. My IT guys say firefox is [redacted] and go to chrome or something else but i hate transferring bookmarks. WHY can't you stabilize your [redacted] browser. Yours is the only browser my PC runs into trouble with. Makes me [redacted] furious.

It seems Firefox is getting worse and worse. I am now back to pages loading very slowly. My IT guys say firefox is [redacted] and go to chrome or something else but i hate transferring bookmarks. WHY can't you stabilize your [redacted] browser. Yours is the only browser my PC runs into trouble with. Makes me [redacted] furious.

Được chỉnh sửa bởi Paul vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Ask your IT guy to help you provide examples of the issue.