Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

bring the security.csp.enable option back at least at the developer version of FF

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vedro

more options

Dear Sirs,

today i did lockout everybody on a test server of a web application while playing with CSP on the server side. no modern browser was able to open the page anymore. but the real problem was that the configuration interface was also not accessable anymore.

the option security.csp.enable is long gone since FF 99 and i had to ""downgrade to FF 98"" to be able to access the misconfigured server.

please enable that security.csp.enable in about:config back again at least for the development version of FF. someone might need it. other options are to install risky extensions and i would like to avoid that in the future.

Yours

E

Dear Sirs, today i did lockout everybody on a test server of a web application while playing with CSP on the server side. no modern browser was able to open the page anymore. but the real problem was that the configuration interface was also not accessable anymore. the option security.csp.enable is long gone since FF 99 and i had to ""downgrade to FF 98"" to be able to access the misconfigured server. please enable that '''security.csp.enable''' in about:config back again at least for the development version of FF. someone might need it. other options are to install risky extensions and i would like to avoid that in the future. Yours E

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Unfortunately, such a request goes nowhere on this forum.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/file-bug-report-or-feature-request-mozilla

more options