Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Websites not loading in Mozilla

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I just create a website that is providing the Latest Menu in Malaysia (mlymenu.com). I optimize my website Core web vitals but its still slower in Chrome and faster in other browsers. I also clean cache and everything. Even on other deivces too. I think there is some issue still in chrome. You need to update it

I just create a website that is providing the Latest Menu in Malaysia (mlymenu.com). I optimize my website Core web vitals but its still slower in Chrome and faster in other browsers. I also clean cache and everything. Even on other deivces too. I think there is some issue still in chrome. You need to update it

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

If you are having a problem with Chrome, it may be better that you contact the Chrome support team.