Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Websites not loading properly on Firefox

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Since the update before the most recent one, web pages of major sites are not loading properly in Firefox on Mac laptop. Cannot load Hulu, MSN News, Booking.com, but they work fine on Chrome. I've used Firefox since its inception and I hate using Chrome, but it looks like I am going to have to, as I cannot get any response or support from Firefox. Is there any hope at all or should I just get used to Chrome? This is my second post--I attached screen shots to the first one, but no response, so I'm thinking they have no fix.

Since the update before the most recent one, web pages of major sites are not loading properly in Firefox on Mac laptop. Cannot load Hulu, MSN News, Booking.com, but they work fine on Chrome. I've used Firefox since its inception and I hate using Chrome, but it looks like I am going to have to, as I cannot get any response or support from Firefox. Is there any hope at all or should I just get used to Chrome? This is my second post--I attached screen shots to the first one, but no response, so I'm thinking they have no fix.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hey Suzanne,

i just looked at your previous post, did you ever try running Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Hữu ích?

more options

I have a mac running 10.13.6. Let me go check if I have any issues.

Hữu ích?

more options

No issues for me. see screenshot You can also try Clear all items for a single site. https://support.mozilla.org/en-US/kb/remove-websites-address-bar-suggestions

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.