Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search suggestions disabled despite everything being on

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I want to enable search suggestions, thus I enabled it from Settings >> Search >> Provide search suggestions (all 4 boxes are ticked). Furthermore, in about:config, I have the following parameters set to true:

  • browser.search.suggest.enabled
  • browser.urlbar.quicksuggest.allowPositionInSuggestions
  • browser.urlbar.quicksuggest.enabled

I even downloaded the DDG extension, yet despite all that, nothing gets suggested. Just the history.

This is the case for many search engines I tried (DDG, startpage, Brave, SearXing).

Please let me know what I'm doing wrong, I've tried everything.

I want to enable search suggestions, thus I enabled it from Settings >> Search >> Provide search suggestions (all 4 boxes are ticked). Furthermore, in ''about:config'', I have the following parameters set to true: * browser.search.suggest.enabled * browser.urlbar.quicksuggest.allowPositionInSuggestions * browser.urlbar.quicksuggest.enabled I even downloaded the DDG extension, yet despite all that, nothing gets suggested. Just the history. This is the case for many search engines I tried (DDG, startpage, Brave, SearXing). Please let me know what I'm doing wrong, I've tried everything.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.