Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crash Report

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Crash ID: bp-b9db6078-1a24-441d-86a9-9702c0230610

Crash ID: bp-b9db6078-1a24-441d-86a9-9702c0230610

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi, that report is a "shutdownhang" -- which is recorded if Firefox isn't able to close properly after 60 seconds -- in Firefox 106.2 on October 29, 2022.

But I assume there is a new issue. Could you describe what is going on now? Do you have any reports for your current version of Firefox?

Hữu ích?

more options

Version 114.0.1 (64-bit)


whatever I type in address bar , there is appear on tab name "Tab Crash Reporter" . But on screen is nothing

Hữu ích?

more options

Is there anything useful in the Browser Console about those tab crashes ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.