Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search Shortucts not working: "*", "%", "^"

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I'm trying to use the, "*", "%", "^", in my browser bar. What exactly do these do? After entering the shortcut I get a "Tab" or "History" button that shows up in the search bar and then after hitting enter nothing happens. Isn't this feature suppose to search inside all my open tabs and my History? Nothing happens after I hit enter.

Thank you.

Hello, I'm trying to use the, "*", "%", "^", in my browser bar. What exactly do these do? After entering the shortcut I get a "Tab" or "History" button that shows up in the search bar and then after hitting enter nothing happens. Isn't this feature suppose to search inside all my open tabs and my History? Nothing happens after I hit enter. Thank you.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Type a search term. The results are shown under the address bar.

Hữu ích?

more options

It seems like it's only actually searching the text of the url itself, and not the actual content of the pages that are open. Is this how it's suppose to work?

Hữu ích?

more options

max139 said

Is this how it's suppose to work?

Yes. It searches in the page name, url and bookmark tags.

Hữu ích?

more options

What do you mean by page name?

Hữu ích?

more options

The title that is shown on the tab.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.