Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password reset deleted data

more options

I would like to know what data is deleted whenever I reset my lost password. Thanks in advance!

I would like to know what data is deleted whenever I reset my lost password. Thanks in advance!

Giải pháp được chọn

Hi, do you mean your Firefox Account password, or your Primary Password?

Your Firefox Account is linked to the Sync service, and the data in the "sync cloud" is preencrypted with your Firefox Account password. That data is useless after you reset your password, and I think it is flushed completely. However, I haven't tested myself for obvious reasons. Flushing "sync cloud" data doesn't remove local data from the Firefox you are using. However, if you sign out of your Firefox Account, Firefox does give you the option to remove local data, too.

The optional Primary Password is used to secure locally saved passwords. If you reset your Primary password, Firefox can't use previously saved passwords and they probably are flushed. However, I haven't tested myself for obvious reasons.

References:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, do you mean your Firefox Account password, or your Primary Password?

Your Firefox Account is linked to the Sync service, and the data in the "sync cloud" is preencrypted with your Firefox Account password. That data is useless after you reset your password, and I think it is flushed completely. However, I haven't tested myself for obvious reasons. Flushing "sync cloud" data doesn't remove local data from the Firefox you are using. However, if you sign out of your Firefox Account, Firefox does give you the option to remove local data, too.

The optional Primary Password is used to secure locally saved passwords. If you reset your Primary password, Firefox can't use previously saved passwords and they probably are flushed. However, I haven't tested myself for obvious reasons.

References: