Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change the email address Firefox uses when I send email through a Website email link?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

When using an email "button" on a website to contact the owner, the email composition box that pops up always fills in the From line with my iCloud email address. How do I change that (permanently) to a different account?

When using an email "button" on a website to contact the owner, the email composition box that pops up always fills in the From line with my iCloud email address. How do I change that (permanently) to a different account?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options